Klaar voor de toekomst

1.8 KLAAR VOOR DE TOEKOMST


1.8.1 Verkeers- en Vervoersplan 2002-2020
De beleidsvoornemens voor het binnenstedelijke openbaar vervoer, zoals gepresenteerd in het Verkeers- en Vervoersplan 2002¬2020 van de Stadsregio Rotterdam, bevatten een aantal ambitieuze projecten die een verdere uitbreiding van het tram- en metronetwerk tot gevolg zal hebben.
Twee projecten waren in een iets meer gevorderde staat van voorbereiding, namelijk de verlenging van TramPluslijn 23 naar Ridderkerk en de transformatie van de spoorlijn tussen Schiedam-centrum en Hoek van Holland tot Lightrail, in Schiedam aansluitend op de metrolijnen A en B.
Medio 2010 werd echter bekend gemaakt dat een aantal verkeers-en OV-projecten als gevolg van bezuinigingen op de lange baan zijn geschoven. Hieronder viel ook de aanleg van de Ridderkerk-lijn, waarvan de aanleg voorlopig is uitgesteld tot na 2015. Overigens was na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 het politieke draagvlak voor deze tramlijn in de gemeente Ridderkerk al geminimaliseerd, doch de Stadsregio maakte daarna bekend dat dit uitstel geen afstel betekende. (De Stadsregio Rotterdam ging overigens eind 2014 samen met het Stadsgewest Haaglanden op in een nieuwe Metropoolregio Rotterdam-Den Haag).
Voorts zou het tramnet in Rotterdam-Noord beter gekoppeld moeten worden aan de binnenstad met als doel: kortere reistijden, een duidelijker en flexibeler structuur en mogelijk een vermindering van de druk op sommige punten op het wegennet. Hierbij kan vooral gedacht worden aan het traject van tramlijn 4 op de Bergweg en de Straatweg.
De overige projecten zijn gebaseerd op een lange(re) termijnvisie en omvatten onder meer:

· Een tramverbinding via de Rosestraat en een nieuwe brug over de Koningshaven in het verlengde van de Oranjeboomstraat over de Willemsbrug. Dit omdat het tram- en autoverkeer elkaar op de aanlandingen van de Erasmusbrug meer en meer in de weg zitten en tevens Feijenoord en het oostelijk deel van de binnenstad beter bediend kunnen worden;
· Een tramverbinding richting Overschie, de Noordrand en Rotterdam-Airport met – indien dat vanuit exploitatie-oogpunt reëel is – als eerste fase de verlenging naar Blijdorp/Stadspoort Klaverblad;
· Een TramPlus-lijn tussen Schiedam-Schieveste, Rotterdam-The Hague Airport, de Noordrand en Rotterdam-Alexander onderling en met de tussengelegen woongebieden (de noord tangent), waarvoor op termijn voldoende vervoersvraag voor bestaan zal, mits de realisering van een voldoende verstedelingsprogramma op met name de drie knooppunten én de aanleg van de A16/A13 wordt gerealiseerd;
· De aanleg van een metro- of TramPluslijn tussen het Zuidplein/ Ahoy, de omgeving van het Feijenoord-stadion naar de Kralingsezoom en Alexander en de tussengelegen woongebieden (de oost tangent). Voor deze verbinding is in termen van vervoerswaarde nu reeds voldoende draagvlak, doch de haalbaarheid van deze verbinding staat of valt met de bouw van een derde stadsbrug. Bij aanleg van een TramPluslijn zou bijvoorbeeld tramlijn 2 op de Linker Maasoever gekoppeld kunnen worden aan tramlijn 7;
· Voor de – nog – langere termijn wordt een optie opengehouden voor een TramPlusschakel tussen het Marconiplein en Charlois/Zuidplein (de west tangent). Dit plan is afhankelijk van een substantiële verstedelijking van de Waalhaven.

Met de realisering van al deze plannen ontstaan er een aantal
belangrijke OV-knooppunten:
– Rotterdam-Centraal *
– Beurs/Churchillplein
– Blaak *
– Marconiplein
– Kralingsezoom
– Alexander *
– Zuidplein
– Schiedam-centrum *
* = met aansluiting op het spoorwegnet

Hoewel niet expliciet genoemd leverde het bij dit Verkeers- en Ver¬voersplan behorende kaartmateriaal nog enkele andere opmerke¬lijke plannen op. Zo was er een tramlijn geprojecteerd vanaf de Koemarkt in Schiedam via de Burgemeester Knappertlaan en de Vlaardingerdijk naar Vlaardingen en leek er mogelijk ook weer toekomst voor een tramlijn naar Crooswijk. De tramlijn tussen de Westzeedijk en het Marconiplein is geprojecteerd via de nieuw aangelegde Parklane (= de voormalige Vierhavenstraat).
Overigens kwamen de plannen voor tramlijnen naar Overschie en via de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam in het Tramplan 1947 ook al aan de orde. Of en zo ja wanneer deze plannen ooit werkelijkheid zullen worden zal de toekomst leren.
De tramverbinding over de Willemsbrug lijkt het meeste kans te maken, omdat deze deel uitmaakt van een nieuwe stedenbouw¬kundige visie voor de ontwikkeling van de ‘Kop van Feijenoord’. Voor het metronetwerk wordt voorgesteld een zuidtangent aan te leggen vanaf Waalhaven-Oostzijde (Sluisjesdijk) via Zuidplein naar de Kralingse Zoom, om capaciteit op de bestaande Erasmus-lijn vrij te maken. Deze lijn zou ook een belangrijke vervoersfunctie van en naar een nieuw te bouwen Feijenoord-stadion moeten gaan verzorgen. Ook dit plan leek eind 2012 echter al weer achterhaald door de realiteit van dat moment.
Wat wel gerealiseerd gaat worden is de ombouw van de Hoekselijn tot LightRail met aansluiting op het Rotterdamse metronet. Gezien het grote succes van de RandstadRaillijn naar Den Haag over de voormalige Hofpleinlijn kan men hierover slechts positief gestemd zijn.

 

Verkeers- en Vervoersplan 2002-2020